Do 25 dnia miesiąca
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, Termin rozliczenia podatku VAT-7K
Do 20 dnia miesiąca
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych , Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
Do 7 dnia miesiąca
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Do 10 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).
Do 15 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Oferta

Oferta naszego biura rachunkowego:

Księgi przychodów i rozchodów

 • Księgowanie dokumentów w księdze przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

 

Księgi rachunkowe – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Sp. Z O.O., Sp. AKCYJNE, Sp. CYWILNE)

 • Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości
 • Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont
 • Księgowanie dokumentów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego
 • nabycia towarów
 • Rozliczenie importu i exportu towarów i usług
 • Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu
 • Rozliczanie różnic kursowych

 

Ryczałt ewidencjonowany

 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia

 

Kadry i Płace oraz pełna obsługa ZUS

 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz deklaracji podatkowych
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT 4
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem
 • pracowników
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem
 • szkolenia BHP
 • Sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy (regulaminy, instrukcje i inne)
 • doradzanie w kwestiach przepisów prawa pracy oraz obowiązków ubezpieczonych i
 • płatników składek ZUS

 

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

 • Udział w protokolarnym przejęciu dokumentacji księgowej na podstawie upoważnienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej od poprzedniej administracji,
 • Przygotowanie dla Zarządu Wspólnoty danych do projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo finansowego) i korekt tego planu, w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,
 • Przygotowania projektów uchwał w zakresie odnoszącym się do finansów Wspólnoty, w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty
 • Prowadzenia dla nieruchomości rachunkowości wraz z pełną obsługą dokumentacji finansowej na zasadach określonych w uchwale właścicieli, z wykorzystaniem programu księgowego do obsługi Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Prowadzenie dokumentacji umożliwiającej bieżącą analizę kosztów ponoszonych przez Wspólnotę,
 • Dokonywanie rozliczeń finansowych Wspólnoty poprzez rachunki bankowe, nadzór nad przychodami Wspólnoty z tytułu miesięcznych zaliczek na poczet zarządu i eksploatacji oraz świadczeń indywidualnych od właścicieli oraz dokonywanie zmian w wymiarach opłat z chwilą zmian cen za dostarczane usługi,
 • Przygotowywanie dla Zarządu Wspólnoty półrocznych sprawozdań finansowych dotyczących nieruchomości, w formie i zakresie ustalonym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Prowadzenie podstawowej windykacji w stosunku do właścicieli z tytułu zaległych wpłat, a także pożytków i innych przychodów Wspólnoty (bez windykacji sądowej),
 • Prowadzenie stałego aktualizowania ewidencji dotyczącej powierzchni lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych oraz mieszkających i korzystających z mediów indywidualnych mieszkańców,
 • Wydawanie właścicielom zaświadczeń związanych z ich rozliczeniami finansowymi w stosunku do Wspólnoty,
 • Dokonywanie rozliczeń mediów indywidualnych w terminach ustalonych z Zarządem Wspólnoty na podstawie obowiązujących uchwał przyjętych przez ogół właścicieli nieruchomości.

 

Inne usługi

 • Reprezentacja w urzędach: US, ZUS
 • Pomoc przy otwieraniu działalności
 • Wypełnianie dokumentów np. CEIDG-1
 • Rejestracja w US i ZUS, KRS
 • Rozliczanie PIT-ów rocznych – PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, SDZ-2, IN-12
 • Rozliczamy VAT- budowlany (zwrot za materiały budowlane – VZM)
 • inne usługi – prace biurowe – windykacja, wystawianie faktur, kontrola należności