Do 25 dnia miesiąca
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT-7, Termin rozliczenia podatku VAT-7K
Do 20 dnia miesiąca
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt za grudzień uiszcza się w terminie złożenia zeznania rocznego PIT-28), Termin wpłaty zaliczki PIT-5 na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych , Termin wpłaty zaliczki PIT-5L przy wyborze opcji 19% wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
Do 7 dnia miesiąca
Termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Do 10 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy - jeżeli składki są opłacane wyłącznie za siebie, (tj. nie zatrudnia się innych osób).
Do 15 dnia miesiąca
Termin opłacenia, za poprzedni miesiąc, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - jeżeli opłaca się składki nie tylko za siebie, (tj. jeżeli zatrudnia się inne osoby).

Księgi Rachunkowe

Księgi rachunkowe – PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (Sp. Z O.O., Sp. AKCYJNE, Sp. CYWILNE)

• Tworzenie i pomoc przy organizacji działu księgowości

• Opracowanie wzorcowego (zakładowego) planu kont

• Księgowanie dokumentów

• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

• Prowadzenie ewidencji wyposażenia

• Sporządzanie i wysyłanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych

• Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz bilansu

• Sporządzanie sprawozdań dla GUS

• Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

• Rozliczenie importu i exportu towarów i usług

• Rozliczenie i prowadzenie podatku od nieruchomości i od środków transportu

• Rozliczanie różnic kursowych